Dịch vụ khuyến nông của Hiệp hội rau cải 2022–25TRUYỀN VÕ
CHUYÊN VIÊN KHUYẾN NÔNG
VIỆT NAM, HIỆP HỘI RAU CẢI
TÂY ÚC
Khuyên nông là phương tiện thiết yếu giới thiệu kiến thức và kỹ thuật mới đến cho noong gia để giúp tạo ra thay đổi trong ngành và tăng cường năng lực sản xuất cũng như khả năng sinh lợi cho họ. Có được dịch vụ khuyến nông thông qua chuyên viên phát triển nông thôn (RDO) vì vậy rất quan trọng. Hiệp hội rau cải Tây Úc đã cung cấp dạng dịch vụ khuyến nông này 30 năm qua dưới sự tài trợ của Hội đồng nông nghiệp từ nguồn phí dịch vụ Rau cải cấp bang và nguồn phí dịch vụ ngành rau cấp quốc gia thông qua tổ chức Hort Innovation. Một dự án khuyến nông mới sử dụng nguồn tiền phí dịch vụ Rau cải cấp tiểu bang bắt đầu từ 01/7/2022 kéo dài 3 năm đến 2025.

Chiến lược của dự án khuyến nông mới này kết hợp 2 hướng tiếp cận:

1. Tiếp tục chuyển giao các kết quả nghiên cứu phát triển phù hợp và mang lại lợi ích cho ngành.
2. Xây dựng kiến thức sâu về nhu cầu của nông gia và khiếm khuyết của nghiên cứu phát triển để các công tác này có thể cải thiện tỉ lệ ứng dụng cũng như hoạt động của doanh nghiệp và thúc đẩy sự gia tăng đầu tư cho mảng nghiên cứu phát triển tại WA của các cơ quan tại địa phương và các tổ chức cấp liên bang.

Chiến lược khuyến nông này sẽ được tiến hành trong 3 năm để làm cho hoạt động khuyến nông trở nên chủ động hơn và chú trọng hơn về những vấn đề trong tương lai.

4 nhiệm vụ chính trong chiến lược khuyến nông của dự án 3 năm bao gồm:

• Tìm hiểu nhu cầu nông dân
• Xác định các kết quả nghiên cứu phát triển có giá trị ứng dụng
• Xác định và đánh giá các vấn đề đang tồn tại
• Thực hiện công tác khuyến nông

Việc thực hiện các nhiệm vụ này được hổ trợ bởi:
• Xây dựng và tăng cường liên kết với mảng nghiên cứu phát triển.
• Xây dựng chiến lược truyền thông nêu bật chiến lược và phương cách thực hiên hoạt động khuyến nông đến nông dân

Mục đích của dự án lnhawfm đạt được các kết quả sau:

1. Dịch vụ khuyến nông phải đáp ứng nhu cầu thiết thực của nông dân:

Hoạt động khuyến nông của Hiệp hội Rau cải sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết thực mang lại lợi ích cho nông gia và cho toàn ngành. Trong thời gian tìm hiểu nhu cầu của nông dân và các kết quả nghiên cứu phát triển có triển vọng, chuyên viên khuyến nông sẽ tiếp tục hổ trợ giải quyết các vấn đề đang tồn tại trước mắt đồng thời kết nối ngành rau cỉa của tieeru bang với các dự án liên bang. Khi dự án tiến triển thì các hoạt động khuyến nông ngày càng được thiết kế sát với nhu cầu của nông dân và ưu tiên của ngành
Identifying grower needs and industry priorities.2. Tìm hiểu nhu cầu của nông dân:

Phuong pháp khuyến nông truyền thống kiểu hoạch định tuừ trên xuống cho rằng nông gia luôn muốn cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh và hiểu rỏ khiếm khuyết của doanh nghiệp mình. Hiệp hội Rau Tây Úc sẽ thực hiện đánh giá một cách có hệ thống về nhu cầu của nông gia để xác định các vấn đề thiết thực đối với họ và các ưu tiên của toàn ngành, của từng vùng, từng loại hoa màu mà định hướng trọng tâm khuyến nông cho nông gia. Các chủ đề sẽ được tìm hiểu bao gồm:

• Thông tin cơ bản về nông gia và môi trường sản xuất kinh doanh
• Thông tin cơ bản về nông gia và môi trường sản xuất kinh doanh
• Các hệ thống sản suất và loại hoa màu
• Doanh nghiệp và phương thức quản lý doanh nghiệp nông nghiệp
• Môi trường và hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm
• Tiếp thị
• Các vấn đề quan tâm của nông gia
• Các nguồn thông tin và phương pháp truyền thông
• Góp tawcari thiện dịch vụ khuyến nông của Hiệp hội Rau cải

3. Xác định các thành quả nghiên cứu phát triển phù hợp

Tiếp theo công tác xác định nhu cầu của nông dân và các ưu tiên của toàn ngành, chuyên viên khuyến nông cùng phối hợp với các ban ngành hửu quan và các dịch vụ khác cùng xác định thành quả nghiên cứu phát triển nào có triển vọng nên được ứng dụng để giải quyến các vấn đề hiện tại. Các thành tựu nghiên cứ phát triển này sẽ được chuyển thành tài liệu khuyến nông mà nông gia tiếp cận được, ứng dụng được. Những vấn đề mà mảng nghiên cứu phát triển chưa có giải pháp sẽ được ghi nhận và thông tin đến các tổ chức có liên quan như bộ Nông nghiệp, Hort Innovation.

4. Xây dựng và tăng cường liên kết với mảng nghiên cứu phát triển.

Hiệp hội Rau cải hiện đang có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài trợ nghiên cứu phát triển tai địa phương cũng như trên cấp độ liên bang. Nhờ vào công tác xây dụng kế hoạch và tiến hành tìm hiểu nhu cầu nông dân có bài bản cũng như thông tin đến các cơ quan hửu quan và các nhà tài trợ mà các liên kết này được tăng cường để định hướng đầu tư vào vasv nhu cầu và ưu tiên này.

5. Thông tin

Chiến lược thông tin, báo cáo nhằm đo lường hiệu quả của dịch vụ khuyến nông sẽ được xây dựng cho dự án. Sự góp ý và hổ trợ của nông gia về hoạt động khuyến nông và các ý kiến làm thế nào để khuyến nông tốt hơn sẽ là yết tố cần thiết cho sự thành công của dịch vụ khuyến nông tại Tây Úc.

Chiến lược khuyến nông này có triển vọng giúp tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và góp phần định hướng công tác nghiên cứu phát triển của tiểu bang phát triển ngành rau cải bền vững.

THÊM THÔNG TIN
Võ Thế Truyền, Chuyên viên phát triển nông thôn, (08) 9486 7515, di động 0457 457 559, truyen.vo@vegetableswa. com.au
CONTRIBUTING to the sustainability of the Western Australian vegetable industry.
READ MORE LIKE THIS